Ogłoszenie o posiedzeniu Rady – organu decyzyjnego stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Nysa, dnia 15.03.2023 r.

Ogłoszenie o posiedzeniu Rady – organu decyzyjnego stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór

W nawiązaniu do zapisów § 10 Regulaminu Rady – organu decyzyjnego stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór, zwanego dalej Radą, Przewodniczący Rady zawiadamia, że w dniu 29 marca 2023 r. (środa) o godzinie 15:30, w Centrum Produktu Lokalnego mieszczącym się w Nysie, przy ulicy Brackiej 2, 4, 6-8 (obok Fontanny Trytona), odbędzie się posiedzenie Rady.

Przedmiotem obrad Rady będzie:

 1. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr I/2023 – trwającym w okresie od 23.01.2023 r. do 07.02.2023 r.
 2. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr II/2023 – trwającym w okresie od 23.01.2023 r. do 10.02.2023 r.
 3. Ocena wniosków dotyczących planowanych zmian w zapisach umów o przyznaniu pomocy obejmujących operacje, które były przedmiotem oceny na poprzednich posiedzeniach Rady:
  • Umowa o przyznaniu pomocy z dnia 19.04.2021 r. nr 00696-6935-UM0811160/20.
 4. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez Zarząd Województwa na operacje, których ocena była przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum oraz zachowania parytetów, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu Rady – organu decyzyjnego stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór.
 3. Wybór Sekretarza.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez pracownika Biura zestawienia wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w ramach naboru nr I/2023 oraz II/2023.
 6. Wypełnienie przez Członków Rady deklaracji bezstronności dla wszystkich wniosków, które będą podlegać ocenie w trakcie posiedzenia i przekazanie ich Przewodniczącemu Rady.
 7. Omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru nr I/2023 oraz II/2023 w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, w odniesieniu do wniosków, które zostały złożone w ramach naborów, będących wynikiem oceny:
  • zgodności operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naborów z LSR,
  • operacji na podstawie kryteriów wyboru,
  • ustalenia kwoty wsparcia dla operacji objętych wnioskami.
 9. Ocena wniosku dotyczącego planowanych zmian w zapisach umowy o przyznaniu pomocy obejmującego operację, która była przedmiotem oceny na wcześniejszym posiedzeniu Rady:
  • w ramach naboru nr I/2020, Umowa o przyznaniu pomocy z dnia 19.04.2021 r. nr 00696-6935-UM0811160/20. Beneficjent – Jacek Banach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku o wydanie opinii dotyczącego zmiany zapisów umowy o przyznaniu pomocy.
 11.  Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez Zarząd Województwa na operacje, których  ocena była przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 12.  Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 13.  Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Anatol Bukała