Kampania informacyjna ,,Podsumowanie LSR”

W związku z realizacją kampanii informacyjnej ,,Podsumowanie LSR” w ramach Planu Komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020, przesyłamy Państwu informację na temat stanu wdrażania LSR w oparciu o wyniki monitoringu skierowane do mieszkańców obszaru LSR, a zwłaszcza liderów opinii.

 

Lokalna Grupa Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór od 2016 roku realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 finansowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez ogłaszane konkursy, projekty własne, operacje grantowe oraz projekty współpracy. W wyniku tych instrumentów na rozwój obszaru Lokalnej Grupy Działania wykorzystano prawie 4 mln EUR, które wpływają na poprawę poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez jego zrównoważony rozwój w oparciu o możliwości lokalnej przedsiębiorczości, walory turystyczno-krajobrazowe, jednocześnie przy poszanowaniu tradycji, kultury, zabytków i środowiska naturalnego.

Jako jedyni na naszym terenie certyfikujemy podmioty posiadające swoje unikalne produkty, których lista znajduje się na stronie internetowej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór (www.ksiestwo.nysa.pl). Proces certyfikacji produktów był zapoczątkowany w 2015 roku wraz ze stworzeniem marki „Produkt Lokalny Nyskie Księstwo Jezior i Gór”. Jednocześnie na promocję kultury i produktów lokalnych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenie przeznaczyło w budżecie specjalne środki finansowe. Obecnie LGD szczyci się  blisko 250 zarejestrowanymi Produktami Lokalnymi i ta liczba stale się zwiększa. Znaczącą grupę stanowią produkty spożywcze, w tym wyroby pszczele, pierniki oraz tradycyjne lokalne potrawy, jak również rękodzieło, czy obiekty turystyczne.

Efektem naszych działań jest Centrum Produktu Lokalnego, które powstało w ramach projektu współpracy pn. Czas na produkt lokalny! realizowanego wraz ze Stowarzyszeniem „Euro-Country” oraz MAS Hrubý Jeseník zgodnie z umową o przyznaniu pomocy zawartą z Samorządem Województwa Opolskiego. W Centrum Produktu Lokalnego odbywają się między innymi szkolenia kulinarne wykorzystujące certyfikowane przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór produkty lokalne, warsztaty cukiernicze w zakresie produkcji oraz ozdabiania czekolady w różnych formach (tabliczki, praliny, lizaki), a także wystawy mające na celu promocję produktów wytwarzanych przez lokalnych producentów. Na miejscu promowane są produkty tworzone z pasją przez rękodzielników, znajdują się tam również różnorodne spożywcze produkty promocyjne, tj. miody, pierniki, oleje, octy, czy przetwory konserwowe. Centrum Produktu Lokalnego po zakończeniu realizowanej obecnie operacji własnej Wirtualny przewodnik po Nyskim Księstwie Jezior i Gór będzie również dysponować zróżnicowanymi ofertami turystycznymi zachęcającymi zwiedzających do odwiedzania naszego pięknego regionu oraz sklepem internetowym Produktów0 Lokalnych. Głównym założeniem Centrum Produktu Lokalnego jest bowiem aktywizacja mieszkańców rozwijających swoje pasje i promocja lokalnych zasobów. Podkreślenia wymaga fakt, że otrzymało ono nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego Zabytek na medal. Nagroda ta przyznawana jest za działalność promującą opiekę nad zabytkami lub za realizację wartościowych projektów konserwatorskich podkreślając jak wielkie ma znaczenie ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego. Ponadto obiekt stanowi atrakcję regionalną i przyczynia się do uspójnienia oferty turystyczno-kulturalnej obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór oraz zapewnia większą synergię między podmiotami działającymi w tym zakresie na naszym obszarze. W środku można znaleźć pracownię czekolady, w której uczestnicy warsztatów mają możliwość wytworzenia nowego produktu – Czekolady Nyskiej Książęcej Pierniczanki, która była prezentowana na Zamku w Mosznej podczas tegorocznego konkursu Nasze kulinarne dziedzictwo – Smaki Regionów oraz która stanowi wizytówkę Nyskiego Księstwa Jezior i Gór jednocześnie będąc spożywczą atrakcją regionalną.

 

 

Lokalna Grupa Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór stawia na rozwój produktów lokalnych, turystyki, budowaniu spójnej oferty oraz promowaniu atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu na polsko-czeskim pograniczu. Dzięki oryginalnym filarom informacyjnym oraz dedykowanym aplikacjom mobilnym promowane są miejscowe szlaki, legendy oraz miejsca, które mogły zaistnieć dzięki wsparciu ze środków Unijnych. Dla zainteresowanych odwiedzeniem tych miejsc polecana jest nasza strona internetowa, na której można uzyskać więcej informacji https://ksiestwo.nysa.pl/projekty-wlasne/. Stowarzyszenie skupiło się na aktywizacji społecznej i wzmacnianiu partnerstwa, potwierdzeniem tego jest podpisanie przez Beneficjentów 91 umów o przyznaniu pomocy na łączną kwotę ponad 12,5 mln PLN i utworzenie 31 miejsc pracy. Ponadto LGD podpisało 20 umów w ostatnich latach m.in. na realizacji operacji własnych, zadań publicznych oraz porozumień o współpracy, np. operacje Wodnym szlakiem Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, Orienteering Nyskiego Księstwa, Przyjazny przewodnik w każdym zakątku NKJiG, a w styczniu 2023 r. podpisana została umowa na kolejną operację własną Wirtualny przewodnik po Nyskim Księstwie Jezior i Gór.
W ramach przedsięwzięcia pn. Spójna i widoczna oferta turystyczna Nyskiego Księstwa Jezior i Gór zrealizowano 4 tematyczne operacje własne Szlakiem mitów i legend Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, Wodnym Szlakiem Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, Orienteering Nyskiego Księstwa oraz Szlakiem Rodzinnym Nyskiego Księstwa, dzięki którym zamontowano drewniane filary informacyjno–promocyjne tworzące gry terenowe, które cieszą się wśród turystów dużym zainteresowaniem. LGD zrealizowało także projekty grantowe, których efektem było zorganizowanie 30 spotkań i wydarzeń dla lokalnej społeczności, np. Tradycje dożynkowe łączą pokolenia – spotkanie lokalnej społeczności zorganizowane przez Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach oraz Uroczystość przyjęcia sztandaru przez Nyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy.
W okresie programowania 2014-2020 LGD zrealizowało 2 krajowe i 1 międzynarodowy projekty współpracy: ze stowarzyszeniem RLGD Opolszczyzna projekt pn. Czas na rybę!, projekt ze stowarzyszeniem MAS Hruby Jesenik pn. Odwiedź pogranicze! oraz ze stowarzyszeniem Euro-Country, projekt Czas na produkt lokalny!. Łączna wartość projektów wyniosła ponad 1 860 000 zł. W ramach ostatniego powstało nasze Centrum Produktu Lokalnego, które zdobyło nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego Zabytek na medal. Nagroda przyznawana jest za działalność opieki nad zabytkami lub za realizację wartościowych projektów konserwatorskich” oraz podkreśla jak wielkie ma znaczenie ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Stowarzyszenie prowadzi od początku swojego istnienia działania o charakterze informacyjno-promocyjnym oraz aktywizacyjnym. Odbywały się one zarówno w ramach ww. umów na realizację projektów, jak również w ramach bieżącej działalności LGD. W tym czasie zorganizowano liczne spotkania i warsztaty szkoleniowe. Dodatkowo, pracownicy biura LGD i członkowie Zarządu prowadzili indywidualne, nieodpłatne konsultacje z potencjalnymi wnioskodawcami. Inną skuteczną formą aktywizacji mieszkańców były również organizowane dla lokalnych liderów wizyty studyjne, których celem było poznanie dobrych praktyk prowadzonych zarówno w jak i poza obszarem LSR. Warto jednocześnie zauważyć, że LGD aktywnie uczestniczy corocznie w co najmniej kilkudziesięciu wydarzeniach lokalnych organizacji partnerskich z terenu LSR oraz na terenie działalności czeskich partnerów.
Duża liczba beneficjentów, blisko 250 certyfikowanych Produktów Lokalnych, setki partnerów, miliony wydatkowanych funduszy i wymierny efekt w postaci zrealizowanych projektów m.in. otwarcie Centrum Produktu Lokalnego. Tak w dużym skrócie można podsumować ostatnie lata działalności LGD NKJiG. Może się ono pochwalić współpracą w realizacji z tak wieloma instytucjami oraz mikroprzedsiębiostwami, tworzącymi lokalny kapitał, wpływającymi m.in. na rozwój wsi i lokalną turystykę poprzez spójną i widoczną ofertę turystyczną. Nyskie Księstwo Jezior i Gór – zapraszamy do odwiedzenia naszego Centrum Produktu Lokalnego i skorzystania z naszej oferty.